The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: May 2017

Our family-friendly activities & attractions

Less than a week to go and one of the biggest youth festivals in Europe is going to kick off! That means there will be lots of excited families exploring the destination - good thing we're home to some fantastic family-friendly attractions and activities. Here are just a few ideas for making the most of your time in Bridgend during the Urdd Eisteddfod…


Explore Bridgend's natural spaces
There are some great natural spaces to explore. Spaces such as Bryngarw Country Park, home to over 100 acres of beautiful parkland and local wildlife. Kids can ride the family-friendly biking trails and hunt for wildlife while the parents take in the wonderful local flora and fauna. There's also  Kenfig National Nature Reserve - one of Wales' top sand-dune reserves, with all the special plants, birds and insects that depend on this type of coastal habitat for their survival.

Walk the Glamorgan Heritage Coast
Wales has some of the most captivating scenery from nature reserves to imposing cliffs, with the Glamorgan Heritage Coast offering the opportunity to explore the best of the stunning coastline. From Porthcawl walk along the coast to Rest Bay to take in the limestone cliffs whilst exploring the tempting rock pools, a little pocket of the Welsh coastline that is the perfect base long walks or enjoying a leisurely walk along the Bay's golden sands.

Climb or even cycle the mighty Merthyr Mawr dunes
You might not think it, but Bridgend County in South Wales is home to the second highest dunes in Europe, including the mighty 'Big Dipper' (perfect for sand sledging). In fact, legend has it that the dunes made an appearance in the Oscar-winning epic Lawrence of Arabia. Porthcawl Bike Hire now offer the opportunity to take families on a unique fatbiking adventure across the dunes. 

Explore Ogmore Castle's ruins and stepping stones
The Merthyr Mawr dunes also hide the iconic ruins and stepping stones of Ogmore Castle. Parents will be able to enjoy wandering the ruins of the stunning Ogmore Castle while the kids hop across the nearby stepping stones, all before making the short walk to Ogmore beach for a relaxing stroll along the sandy bay.

Surf (or paddle board) the Welsh waves
Far less well known than the Welsh surf hotspots of Gower and Pembrokeshire, Bridgend nevertheless has some of the hottest surf breaks in the UK. Porthcawl offers some of the best waves for beginners and experienced surfers. Those in need of lessons can book a session with the Porthcawl Surf School, named the UK's Best Surf School at the UK Surf Awards. 

Enjoy the destination's indoor attractions
And if the rain comes? No problem, make the most of Bridgend's great indoor family attractions. Jump Jam is Wales' biggest indoor trampoline park - a vast area of trampolines with tumble tracks, foam pit and climbing walls. Then there's Wiggley's Farm, home to a huge indoor adventure play area with tube slide, rope bridges and much more.

Digwyddiadau ac atyniadau addas i'r teulu cyfan

Lai nag wythnos i fynd ac mae un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop ar fin dechrau! Mae hyn yn golygu y bydd yna lawer o deuluoedd llawn cyffro'n dod i adnabod yr ardal - da o beth ein bod yn gartref i atyniadau a gweithgareddau ffantastig i'r teulu. Dyma rai syniadau i wneud y gorau o'ch amser ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod Eisteddfod yr Urdd...

 

Fforio gwagleoedd naturiol Pen-y-bont ar Ogwr
Mae yna hefyd fannau naturiol hyfryd i'w fforio. Mannau fel Parc Gwledig Bryngarw, cartref i dros 100 o erwau tir parc prydferth a bywyd gwyllt lleol. Gall y plant fynd ar daith feicio sy'n addas i'r teulu oll ac ymlid y bywyd gwyllt tra bo'r rhieni'n mwynhau'r fflora a ffawna lleol. Beth am ymweld â  Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig - un o warchodfeydd twyni tywod gorau Cymru gyda'i blanhigion, adar a phryfed arbennig sy'n ddibynnol ar y math hwn o gynefin arfordirol er mwyn goroesi.

Troedio Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Mae golygfeydd Cymru gyda'r gorau sydd ar gael, o warchodfeydd natur i glogwyni mawreddog, gydag Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn cynnig cyfle i fforio'r gorau o'r arfordir godidog. O Borthcawl, cerddwch ar hyd yr arfordir i Rest Bay a mwynhau'r clogwyni calchfaen wrth fforio'r pyllau bach yn y creigiau. Dyma lecyn o arfordir Cymru sy'n lleoliad perffaith ar gyfer mynd am dro hir neu fwynhau tro mwy hamddenol ar hyd traethau euraid y Bae.

Dringo neu hyd yn oed seiclo twyni tywod Merthyr Mawr 
Efallai nad oeddech chi'n gwybod fod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop, yn cynnwys y 'Dipiwr Mawr' mawreddog (sy'n berffaith ar gyfer sledio tywod). Mewn gwirionedd, mae si ar led bod y twyni hyn wedi ymddangos yn y ffilm epig a enillodd Oscar; Lawrence of Arabia. Mae Llogi Beic Porthcawl yn cynnig cyfle bellach i deuluoedd fynd arantur beicio trwchusar draws y twyni.

Fforio adfeilion Castell Ogwr a'r cerrig sarn
Mae twyni Merthyr Mawr hefyd yn cuddio adfeilion eiconig a cherrig sarn Castell Ogwr. Caiff rhieni fwynhau crwydro o gwmpas adfeilion godidogCastell Ogwr tra bo'r plant yn camu dros y cerrig sarn gerllaw,hyn oll cyn mynd am dro byr arDraeth Ogwra hamddena wrth droedio traethau'r bae.

Syrffio (neu badl-fyrddio) tonnau Cymru
Er yn llawer llai adnabyddus na mannau syrffio Gŵyr a Sir Benfro, eto i gyd mae gan Ben-y-bont ar Ogwr rai o'r tonnau syrffio mwyaf cyffrous yn y DU. Gall Porthcawl gynnig tonnau gwych i ddechreuwyr a syrffwyr mwy profiadol. Gall y rheini sydd am gael gwersi archebu sesiwn gydag Ysgol Syrffio Porthcawl , a enwyd yrYsgol Syrffio Orau yn y DU yng Ngwobrau Syrffio DU.

Mwynhau atyniadau dan do lleol
Beth os fydd hi'n glawio? Dim problem. Dewch i wneud y mwyaf allan o atyniadau dan do grêt i'r teulu ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Jump Jam yw parc trampolinio dan do mwyaf Cymru - ardal faith o drampolinau â thraciau codwm, pydew swigod a waliau dringo. Yna beth am Fferm Wiggley, cartref i ardal chwarae antur dan do anferthol gyda llithren tiwb, pontydd rhaff a llawer mwy.

Perfect your swing at Bridgend Golf Complex

Whether you are a keen golfer wishing to practise and improve prior to the Senior Open Championship in July, or a curious beginner new to the world of golfing, then Bridgend Golf might just be the place for you. 


Located just on the outskirts of Bridgend with direct access off the A48, Bridgend Golf is a fantastic nine-hole course and practice range, golf shop and cafe. A round of golf on the nine-hole courses costs just £7 or, if you just want to perfect your driving, you can purchase a basket of practice balls (£3.20) and set up at the driving range.

The course itself offers two par-4 holes, the remainder being par-3. Having recently seen a number of improvements, the course is testing enough for experience golfers while also being an ideal spot for learning to get to grips with the sport.

Steve Gough, the popular and highly-respected resident PGA Professional, is also available for individual or group lessons. His Young Tiger groups are proving popular with boys and girls from the age of 6.

And when you're done swinging head back to the friendly club house for tea, coffee and light snacks (free wifi also available).

Open weekdays 8am-9pm and weekends 8am-8pm
For more information call 01656 647 926 or visit the Bridgend Golf Facebook page

Also read our Guide to Golf in Bridgend

Ein Canllaw MAWR i Eisteddfod yr Urdd!

Daw Eisteddfod yr Urdd i Ben-y-bont ar Ogwr yr haf hwn! Disgwylir gweld degau o filoedd o ymwelwyr yn yr ŵyl ieuenctid deithiol rhwng 29 Mai-3 Mehefin, felly dyma beth ddylech wybod am yr Eisteddfod...

Yn ystod yr ŵyl flynyddol chwe diwrnod hon, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y brif lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol fel trin gwallt, newyddiaduraeth a choginio.

Y Pafiliwn â'i 1,800 sedd yw cartref y cystadlaethau a chanolbwynt yr Eisteddfod i bob pwrpas. Yn amgylchynu'r Pafiliwn mae'r Maes, ble y cewch gannoedd o stondinau'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau i'r teulu - o feicio, dringo a sesiynau chwaraeon i ffair, bandiau byw, sioeau plant gyda rhai cymeriadau teledu adnabyddus.

Bydd yr Eisteddfod yn dechrau â chyffro'r Cyngerdd Agoriadol ar 28 Mai yn y Pafiliwn. Siân Lloyd fydd yn cyflwyno Sophie Evans, Only Boys Aloud, Dawnswyr Bro Taf, Steffan Rhys Hughes, Rhydian Jenkins, Côr Adran Bro Taf, ac eraill. Bydd cast y Sioeau Cynradd ac Ieuenctid yn perfformio hefyd!

Mae'r Sioe Ieuenctid yn berfformiad arall i gadw llygad arno. Mae'n digwydd ar 27 a 29 Mai yn Theatr Sony. Bydd y sioe gerdd yn adrodd yr hanes am gariad gwaharddedig a ysbrydolodd y gân werin enwog, 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn'.

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn para wythnos gyfan, gan roi'r cyfle perffaith i fwynhau gweithgareddau ac atyniadau Sir Pen-y-bont ar Ogwr y gall yr holl deulu eu mwynhau (mae rhai ohonynt am ddim). Dyma gipolwg ar yr hyn gall eich teulu ei fwynhau...

Codi castell tywod
Mae nifer o draethau tywod glân yn y sir sy'n berffaith ar gyfer adeiladu cestyll tywod. Yn eu Plith mae Traeth Coney a Bae Treco ym Mhorthcawl, yn ogystal â'r hyfryd fae Baner Las, Rest Bay.

Syrffio tonnau Cymru 
A thra ein bod ni'n son am ein harfordir prydferth, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn lleoliad delfrydol i'r holl deulu ddysgu sut i syrffio. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl  yn cynnig sesiynau i ddechreuwyr a grwpiau ar draeth Rest Bay.

Fforiwch adfeilion Castell Ogwr
Yn guddiedig mewn lleoliad godidog dyffryn yr afon, mae Castell Ogwr yn lle gwych i ddarganfod hanes lleol. Gall plant gamu dros y cerrig sarn yng nghysgod yr adfeilion, a bydd tafarn y Pelican gerllaw yn ailagor cyn bo hir gan gynnig lluniaeth.

Mwynhau'r amgylchedd naturiol
Mae'r ardaloedd sy'n cynnwys Gwarchodfa Natur Parc Slip , Parc Gwledig Bryngarw  a Gwarchodfa Natur Cenedlaethol Cenffig  yn cynnig erwau lu o laswelltir, coetir a dolau i'w fforio gyda digon o gyfle i blant bach fynd yn agos at fywyd gwyllt lleol.

Ar dy feic!
Efallai nad oeddech chi'n sylweddoli bod Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan beicio anhygoel i bob oed. Rhowch gynnig ar feicio trwchus dros dwyni tywod Merthyr Mawr a mynd i'r afael â llwybrau beicio mynydd Darren Fawr neu fwynhau'r daith seiclo ddynodedig newydd sy'n rhedeg rhwng Bae Treco a Rest Bay.

I brynu tocyn Eisteddfod yr Urdd a'i hamryfal berfformiadau, cliciwch y ddolen   yma.

Tocynnau Maes yr Eisteddfod:

29 Mai - 2 Mehefin: £13/oedolion; £5/plant 16 ac iau

3 Mehefin: £6.50/oedolion; £2,50/plant 16 ac iau

Pecynnau i'r teulu ar gael hefyd

Tocynnau Cyngerdd Agoriadol/Ieuenctid: £11

 

Pen-y-bont ar Ogwr EPIG

 dathliadau blwyddyn chwedlau Cymru'n parhau, mae gan Ben-y-bont-ar-Ogwr y lle perffaith i ddechrau'r antur â nifer o weithgareddau ar drothwy'n drws. O ymweld ag un o'r parciau gwledig i feicio ledled twyni tywod mwyaf y DU mae yna rywbeth i bawb! Er mwyn eich helpu chi i gynllunio diwrnod allan i'r teulu dyma grynodeb o'r gweithgareddau epig a'r golygfeydd epig.1. Syrffio gydag Ysgol Syrffio Porthcawl

Er bod y fangre hon yn llawer llai adnabyddus namannau enwog syrffio Gŵyr a Sir Benfro,maerhai o'r tonau syrffio mwyaf cyffrous yn y DUi'w canfod ym Mhorthcawl a gallwch fanteisio ar y brigdonnau gorau i ddechreuwyr a syrffwyr mwy profiadol. Caiff y rheini sydd am wersi archebu sesiwn agYsgol Syrffio Porthcawl,sef yr Ysgol Syrffio Orau yn y DUyng Ngwobrau Syrffio DU. Felly gafaelwch mewn bwrdd a mwynhewch y syrffio gorau sydd gan Brydain i'w gynnig!
Gwers syrffio i ddechreuwr £30 y pen yn cynnwys siwt wlyb a bwrdd syrffio  

2. Dewch i danio'r adrenalin ar deithiau beicio mynydd Darren Fawr
Os ydych chi'n chwilio amrywbeth ychydig yn gyflymachewch iDdyffryn Garwa phrofi tirlun Cymru ar feic mynydd. Y cymoedd i'r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr ywcartref teithiau beic mynydd Darren Fawr. Mae'r teithiau'n eich tywys drwy gwarel naturiol godidog a thros nodweddion creigiog igreu un o'r setiau mwyaf amrywiol o gyrsiau a gynigir.

3. Mwynhewch yr awyr agored ym mharciau gwledig Pen-y-bont ar Ogwr
Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i nifer o barciau gwledig sy'n llefydd perffaith i fforio'r awyr agored â'r teulu i gyd. Ar 7 Mai bydd Parc Bryngarw a Gwarchodfa Natur Parc Slip yn gartref i 'Chwedlau a Straeon' gyda chyfres o ddigwyddiadau sy'n cynnwys adrodd straeon a theithiau cerdded tywys a chyfle i archwilio rhai o dirluniau chwedlonol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae arwydd EPIG Croeso Cymru hefyd ym Mharc Margam tan fis Mai felly ar ôl diwrnod o fforio gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu hunlun epig!

4. Byddwch yn actif gyda Jump Jam
Am weithgaredd amgen i'r teulu beth am roi cynnig ar Jump Jam, parc trampolinio mwyaf Cymru! Mae'r parc yn gartref i ardal fawr o drampolinau â thraciau codwm, pydew ewyn, waliau dringo a thrampolîn perfformio ynghyd â sesiynau a dosbarthiadau rheolaidd i'r teulu. Naid Teulu (i deulu o 4) £25 a Sesiynau Naid Agored o £8.95

5. Profwch dirluniau dynamig wrth fynd am dro ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Yng Nghymrumae peth o'r golygfeydd mwyaf hudoluso warchodfeydd natur i glogwyni mawreddog, gydagArfordir Treftadaeth Morgannwg yn cynnig y cyfle i archwilio'r gorau ar hyd yr arfordir prydferth.O Borthcawl, cerddwch ar hyd yr arfordir i faeRest Bayac edmygu'r clogwyni calchfaen wrth fforio'r pyllau deniadol yn y creigiau,llecyn bach o arfordir Cymrusy'n fan cychwyn perffaith ar gyfer mynd am dro hir neu dro hamddenol ar hyd traethau aur y Bae.

Golygfeydd EPIG

1. Twyni Tywod Merthyr Mawr
Crwydrwch drwy dwyni tywod mwyaf y DU yn cynnwys twyni enfawr Pen-y-bont ar Ogwr a mwynhau'r golygfeydd ar draws arfordir garw De Cymru.

2. Y Bwlch
Mae'r ffordd sy'n arwain at Fynydd y Bwlch yn eich tywys at gyffordd ble gellir mwynhau golygfeydd panoramig godidog sy'n edrych dros ddyffryn Rhondda Fawr i'r dwyrain a Bannau Brycheiniog i'r gogledd.

3. Castell Coety
Gwnaeth y castell hwn wrthsefyll ymosodiad gan Owain Glyndŵr yn 1404 gyda'i strwythurau carreg crwn a saif ar frig y bryn gan gynnig golygfeydd ar draws tirluniau dynamig Pen-y-bont ar Ogwr.