The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: February 2018

How to spoil your mum this Mother’s Day in Bridgend County

Treat your mum to a Mother's Day she'll remember with a whole host of special treats in Bridgend County. From adrenaline filled days out to hotel getaways and Champagne teas, there is a little something in Bridgend for every mum. Here are our top picks this Mother's Day!For the mum who loves… Champagne and cake

Add some sparkle this Mother's Day with an elegant Champagne Tea at Great House Laleston. Treat mum to a delicate selection of salmon, cucumber and.. Sandwiches as well as a decadent pastries and freshly made cakes. Perfect for mums who like an elegant affair!
Afternoon Tea menu available 3pm-5pm, Standard afternoon Tea, £15.95. Sparkling Tea £21.95, Champagne Tea, £23.95.

For the mum who loves… a cocktail with a view
Celebrate the big day in style with an evening of cocktails with a view. Mums will love the fine gins and colourful cocktails on offer at the Harbour Bar and Kitchen, where overlooking Porthcawl beach, she'll feel as good as on holiday. If you're making a day of it, Harbour Bar and Kitchen will also be offering a Mother's Day lunch with two courses starting at £17.50.

For the mum who loves… adventure
For mums hoping for a bit of adrenaline this Mother's Day, why not take her surfing with a beginner's surf course at Porthcawl Surf School. One of the UK's highest ranked surf schools, Porthcawl Surf School provides lessons for all abilities and ages. They'll even lend mum a wetsuit and board! Beginner sessions £30.

For the mum who loves... Nature

For a fun, family day out, take mum to Parc Slip Nature Reserve where she will have the chance to explore 300 acres of wondrous wildlife. Discover various animals and insects, learn about their habitats and top it all off with some delicious homemade treats for mum at the Parc Slip cafe.

For the mum who loves… to be pampered

For mums in need of a pamper, Coed-Y-Mwstwr Hotel has just the treat. Enjoy an overnight stay in the hotel's individually designed boutique style rooms, tucked away from the hustle and bustle. After a relaxing stay, treat mum to a Sunday lunch with all the trimmings at the hotel's elegant restaurant, where every mum will receive a special gift to take away.
Executive rooms from £111, £32.95 per person and £14.95 per child, comes with a complimentary gift for mums.

For the mum who loves… an affordable lunch

Court Colman Manor Hotel knows how mums appreciate an affordable family lunch. That's why they're spoiling all mothers with three courses for just £25 on their special day, and all children under ten with a half price meal. Enjoy all the trimmings of a hearty roast in Court Colman Manor Hotel's elegant ballroom, from Welsh lamb, succulent beef and decadent desserts. Mums will even be treated to a complimentary gift to thank them for all their hard work!
£21 for two courses, or £25 for 3 courses, Children eat half price.


 

 

Sut i sbwylio eich mam ar Sul y Mamau eleni yn sir Pen-y-bont ar Ogwr

Beth am roi diwrnod i'w gofio i'ch mam ar Sul y Mamau - mae digon o bethau arbennig i'w gwneud yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. O ddiwrnodau llawn cyffro i noson i ffwrdd mewn gwesty a the Siampên, mae rhywbeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr at ddant pob mam. Dyma ein hoff ddewis ni ar Sul y Mamau eleni!


I'r fam sydd wrth ei bodd â.... Siampên a phethau melys
Beth am drefnu diwrnod pefriog i ddathlu Sul y Mamau eleni gyda The Siampên yn Great House Laleston. Cewch ddewis o frechdanau samwn a chiwcymbr ynghyd â theisennau crwst bendigedig a chacennau ffres. Perffaith i famau sy'n hoffi rhywfaint o steil!
Bwydlen Te Prynhawn ar gael rhwng 3pm a 5pm, Te prynhawn safonol, £15.95.  Te Pefriog £21.95, Te Siampên, £23.95.

I'r fam sydd wrth ei bodd â... Choctêl a golygfa
Dathlwch y diwrnod arbennig mewn steil gyda noson o goctêls a golygfa.  Bydd eich mam yn siŵr o fwynhau'r jin hyfryd a'r coctêls lliwgar sydd ar gael yn Harbour Bar and Kitchen, lle bydd hi'n teimlo fel ei bod hi ar wyliau, yn edrych allan dros draeth Porthcawl.  Ewch am y diwrnod, ac fe fydd Harbour Bar and Kitchen yn cynnig cinio Sul y Mamau dau gwrs i chi yn dechrau o £17.50. 

I'r fam sydd wrth ei bodd ag...antur
Os yw eich mam yn hoffi rhywfaint o gyffro, ar Sul y Mamau eleni, beth am drefnu iddi fynd ar gwrs syrffio i ddechreuwyr yn Ysgol Syrffio Porthcawl. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl, sy'n un o'r ysgolion syrffio gorau yn y DU, yn darparu gwersi ar gyfer pobl o bob gallu ac oedran. Byddant hyd yn oed yn rhoi bwrdd syrffio a siwt wlyb i'ch mam eu defnyddio.  Sesiynau i ddechreuwyr £30.

I'r fam sydd wrth ei bodd â... Natur

Am ddiwrnod allan llawn hwyl i'r teulu, ewch â'ch mam i Warchodfa Natur Parc Slip lle bydd hi'n cael y cyfle i archwilio 300 erw o fywyd gwyllt gwych. Cewch ddarganfod anifeiliaid a phryfaid o bob math, dysgu am eu cynefinoedd ac yna fwynhau bwyd cartref blasus yng nghaffi Parc Slip.

I'r fam sydd wrth ei bodd... yn cael ei phampro

Os oes angen diwrnod o bampro ar eich mam, mae gan Westy Coed-y-Mwstwr yr union beth iddi.  Caiff fwynhau noson o wyliau yn un o ystafelloeddboutique y gwesty, sydd wedi'u dylunio'n unigol, a dianc rhag prysurdeb bywyd.  Ar ôl noson o ymlacio, beth am drefnu cinio dydd Sul blasus a'r trimins i gyd i'ch mam ym mwyty braf y gwesty, lle bydd pob mam yn cael anrheg arbennig i fynd adref gyda hi.
Ystafelloedd Dethol o £111, £32.95 y pen a £14.95 y plentyn, yn dod gydag anrheg am ddim i famau.

I'r fam sydd wrth ei bodd â...chinio rhesymol

Mae Gwesty Court Colman Manor yn gwybod sut mae mamau'n gwerthfawrogi cinio rhesymol i'r teulu cyfan. Dyna pam mae'n cynnig tri chwrs am £25 i famau ar eu diwrnod arbennig, a gall pob plentyn dan ddeg oed gael pryd o fwyd hanner pris.  Mwynhewch ginio rhost traddodiadol a'r trimins i gyd yn neuadd ddawns urddasol Gwesty Court Colman Manor. Bydd mamau hyd yn oed yn cael anrheg am ddim i ddiolch iddyn nhw am eu holl waith caled!
£21 am ddau gwrs, neu £25 am 3 chwrs, bwyd plant yn hanner pris.

Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Sean Warrington

Yn y cyntaf o'n cyfres newydd o gyfweliadau â Chymeriadau'r Glannau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, fe fûm yn siarad â Sean Warrington, Harbwrfeistr Porthcawl, am ei swydd a sut mae wedi gweld yr arfordir yn datblygu yn ystod y pum mlynedd diwethaf.Beth yw eich swydd a sut gwnaethoch chi ddechrau arni?

Fi yw Harbwrfeistr Porthcawl, sy'n golygu mai fi sy'n gyfrifol am reoli gweithrediadau harbwr Porthcawl o ddydd i ddydd, yn ogystal â rheoli darpariaethau achub bywyd a sicrhau bod ein harbwr a'n traethau'n cydymffurfio a'r amodau Baner Las. Mae gennym ni ddau draeth Baner Las yn sir Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd - sef Bae Rest a Bae Treco.

Dechreuais yn fy swydd yn 2013, sy'n golygu fy mod wedi bod yn gweithio yma ers bron i bum mlynedd. Rwy'n dod o Orllewin Cymru'n wreiddiol. Roedd fy nhad yn rhedeg marina a dechreuais weithio yno yn ystod yr haf pan oeddwn yn 16 oed. Symudais i Gaerdydd i astudio yn y brifysgol ond symudais yn ôl wedyn i ymgymryd â swydd Meistr yr Hafan mewn marina. Es yn ôl i Gaerdydd wedyn a dechrau gweithio fel Meistr Angori ym Marina Penarth, lle bûm yn gweithio am tua dwy neu dair blynedd cyn symud i fy swydd bresennol yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Disgrifiwch eich diwrnod gwaith arferol.
Mae'n dibynnu ar y tymhorau a dweud y gwir. Yn ystod y tymhorau cynhesach, rwy'n treulio llawer o amser yn y marina yn gwneud yn siŵr bod yr holl gychod yn ddiogel, a bod y safle'n lân ac yn daclus i denantiaid ac ymwelwyr yr Harbwr.  

Byddaf hefyd yn helpu i oruchwylio darpariaeth y swyddogion achub bywyd ledled traethau sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal â'r Swyddog Diogelwch Dŵr a Thraethau mae gennym ni fynediad at dîm o dros 40 o swyddogion achub bywyd sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod ein traethau'n ddiogel. Mae Bae Rest yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg ymwelwyr, sydd ddim yn fy synnu gan ystyried mai hwn yw'r traeth syrffio agosaf i Gaerdydd, Llundain a nifer o drefi a dinasoedd rhwng y ddwy brifddinas. Mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn ffodus bod ganddi gymaint o adnoddau naturiol ar garreg y drws ac mae'n hollbwysig bod teuluoedd a phawb sy'n defnyddio'r traethau'n teimlo'n ddiogel wrth eu defnyddio.
 
Ydych chi wedi gweld yr arfordir lleol yn datblygu?
Mae'r arfordir wedi datblygu'n aruthrol mewn pum mlynedd. Pan ddechreuais yn fy swydd yn 2013, fi oedd yn gyfrifol am oruchwylio cam olaf y gwaith o drawsnewid yr harbwr yn farina bach. Dim ond dwy angorfa droi gyda lle i rhwng 20 a 25 o gychod oedd yno'n wreiddiol. Roedd troi'r harbwr yn farina bach yn cynnwys gosod system ysgraffau sy'n arnofio er mwyn gallu cynnwys hyd ar 70 o gychod. Cyn 2013, nid oedd gan y cychod a oedd yn ymweld â'r ardal unman i angori'n ddiogel. Mae'r marina bellach yn croesawu ymwelwyr o ogledd Dyfnaint, Bryste, Sir Benfro a Chaerdydd sy'n ymweld â'r ardal yn rheolaidd i fynd am bryd o fwyd neu am lymaid i'r tafarnau lleol, i ymweld â'r traethau ac i fynd am dro ar hyd llwybr yr arfordir. Mae llawer ohonynt yn dychwelyd bob blwyddyn. 
 
Mae dyfodiad y marina wedi sbarduno datblygiadau yn yr ardal, gan gynnwys Adeilad Jennings a gafodd ei ddadorchuddio'n ddiweddar. Mae ardal yr harbwr yn cynnig mwy i'r gymuned erbyn hyn a does dim amheuaeth bod nifer y bobl sy'n dod i'r ardal wedi cynyddu o ganlyniad i hynny. Mae'n boblogaidd iawn ymysg teuluoedd a'r rheini sy'n hoffi mynd am dro hamddenol gyda'r nos. 
 
Mae llawer o weithgarwch cyffrous ym Mhorthcawl ar hyn o bryd - mae datblygiadau newydd ar y gweill gan Gwmni Buddiannau Cymunedol Harbwr Porthcawl ac mae caban yr harbwr yn cael ei adnewyddu. Mae cynlluniau i gael Canolfan Chwaraeon Dŵr ym Mae Rest hefyd, a fydd yn cynnwys ystafelloedd gwisgo a man dysgu ar gyfer ysgolion syrffio lleol. 
 
Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol?
Mae llefydd gwych i fynd am dro ar hyd yr arfordir yn yr ardal. Bydda i'n hoffi parcio wrth ymyl Gwarchodfa Natur Cynffig a cherdded draw i Fae Rest drwy Bwynt y Sger ar ochr ddeheuol Traeth Cynffig. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i mi fynd i dafarn hanesyddol y Prince of Wales yng Nghynffig. Rwyf hefyd yn hoffi'r llwybr ar hyd y twyni o Drenewydd yn Notais i geg Afon Ogwr. 

 

Coastal heroes: An interview with Sean Warrington

In the first of our new series of interviews with Bridgend County's Coastal Heroes, we speak to Porthcawl Harbourmaster Sean Warrington about his job and how he's seen the coastline develop over the past five years.What is your job role and how did you start?
I'm the Harbourmaster based in Porthcawl, which means that I am responsible for managing the day-to-day operations at Porthcawl harbour, as well as managing lifeguard provisions and Blue Flag compliance for our harbour and beaches. We currently have two Blue Flag beaches here in Bridgend County - Rest Bay and Trecco Bay.
 
I started in the role in 2013, which means I'm coming up for five years. I'm originally from West Wales, where my father ran a marina and where I started working through the summer at the age of 16. I moved to Cardiff to study at university but moved back afterwards to take up the role as a Haven Master in a marina. I then back to Cardiff and started as a Berthing Master at Penarth Marina where I worked for two to three years before moving to my current role in Bridgend County.
 
What does an average day look like for you?
It really depends on the season. During the warmer months I spend a lot of time at the marina, making sure that all the boats are safe and secure, and that the site is clean and tidy for visitors and tenants of the Harbourside. 
 
I also help oversee the provision of lifeguards across Bridgend County's beaches. Along with the Beach & Water Safety Officer we have access to a team of over 40 part-time lifeguards dedicated to making our beaches safe. We're finding that Rest Bay is becoming more and more popular with visitors, which isn't surprising when you consider that it is the closest surf beach to Cardiff, London and many towns and cities in between. Bridgend County is very lucky to have such great natural resources on the doorstep and it is essential that families and beach users feel safe when visiting.
 
How have you seen the local coastline develop?
The coastline has developed massively in five years. When I first joined, in 2013, it was my job to oversee the final stage of the harbour's transition into a small marina. The harbour originally only had swing moorings accommodating around 20-25 boats. Turning it into a small marina involved the installation of a floating pontoon system accommodating up to 70 boats. Up until 2013 visiting vessels had nowhere to berth safely but the marina now regularly accommodates guests from North Devon, Bristol, Pembrokeshire and Cardiff who visit the area to go out for a meal, check out the local bars, visit the beaches and walk the coastal path. Many of which return every year.
 
The introduction of the marina has been a catalyst for redevelopment in the area, seen most recently with the unveiling of the new Jennings Building. The harbourside now offers more for the community and there's no doubt footfall to the area has increased as a result. It has become very popular with families and those looking for a relaxed evening stroll.
 
There's a lot of exciting activity in Porthcawl at the moment - there are new developments from Porthcawl Harbourside CIC and a refurbishment of the harbour kiosk. There's also plans for a Rest Bay Watersports Centre with changing areas and a teaching area for local surf schools.
 
What are your favourite coastal activities?
I think the area has some really great coastal walks. I like to park near Kenfig Nature Reserve and walk across to Rest Bay via Sker Point at the south end of Kenfig Sands. This also offers the chance to pop into the historic Prince of Wales pub in Kenfig. I also like the route along the dunes from Newton towards the mouth of the Ogmore River.