The goings on in and around Bridgend

Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Sean Warrington

Yn y cyntaf o'n cyfres newydd o gyfweliadau â Chymeriadau'r Glannau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, fe fûm yn siarad â Sean Warrington, Harbwrfeistr Porthcawl, am ei swydd a sut mae wedi gweld yr arfordir yn datblygu yn ystod y pum mlynedd diwethaf.Beth yw eich swydd a sut gwnaethoch chi ddechrau arni?

Fi yw Harbwrfeistr Porthcawl, sy'n golygu mai fi sy'n gyfrifol am reoli gweithrediadau harbwr Porthcawl o ddydd i ddydd, yn ogystal â rheoli darpariaethau achub bywyd a sicrhau bod ein harbwr a'n traethau'n cydymffurfio a'r amodau Baner Las. Mae gennym ni ddau draeth Baner Las yn sir Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd - sef Bae Rest a Bae Treco.

Dechreuais yn fy swydd yn 2013, sy'n golygu fy mod wedi bod yn gweithio yma ers bron i bum mlynedd. Rwy'n dod o Orllewin Cymru'n wreiddiol. Roedd fy nhad yn rhedeg marina a dechreuais weithio yno yn ystod yr haf pan oeddwn yn 16 oed. Symudais i Gaerdydd i astudio yn y brifysgol ond symudais yn ôl wedyn i ymgymryd â swydd Meistr yr Hafan mewn marina. Es yn ôl i Gaerdydd wedyn a dechrau gweithio fel Meistr Angori ym Marina Penarth, lle bûm yn gweithio am tua dwy neu dair blynedd cyn symud i fy swydd bresennol yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Disgrifiwch eich diwrnod gwaith arferol.
Mae'n dibynnu ar y tymhorau a dweud y gwir. Yn ystod y tymhorau cynhesach, rwy'n treulio llawer o amser yn y marina yn gwneud yn siŵr bod yr holl gychod yn ddiogel, a bod y safle'n lân ac yn daclus i denantiaid ac ymwelwyr yr Harbwr.  

Byddaf hefyd yn helpu i oruchwylio darpariaeth y swyddogion achub bywyd ledled traethau sir Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal â'r Swyddog Diogelwch Dŵr a Thraethau mae gennym ni fynediad at dîm o dros 40 o swyddogion achub bywyd sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod ein traethau'n ddiogel. Mae Bae Rest yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg ymwelwyr, sydd ddim yn fy synnu gan ystyried mai hwn yw'r traeth syrffio agosaf i Gaerdydd, Llundain a nifer o drefi a dinasoedd rhwng y ddwy brifddinas. Mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn ffodus bod ganddi gymaint o adnoddau naturiol ar garreg y drws ac mae'n hollbwysig bod teuluoedd a phawb sy'n defnyddio'r traethau'n teimlo'n ddiogel wrth eu defnyddio.
 
Ydych chi wedi gweld yr arfordir lleol yn datblygu?
Mae'r arfordir wedi datblygu'n aruthrol mewn pum mlynedd. Pan ddechreuais yn fy swydd yn 2013, fi oedd yn gyfrifol am oruchwylio cam olaf y gwaith o drawsnewid yr harbwr yn farina bach. Dim ond dwy angorfa droi gyda lle i rhwng 20 a 25 o gychod oedd yno'n wreiddiol. Roedd troi'r harbwr yn farina bach yn cynnwys gosod system ysgraffau sy'n arnofio er mwyn gallu cynnwys hyd ar 70 o gychod. Cyn 2013, nid oedd gan y cychod a oedd yn ymweld â'r ardal unman i angori'n ddiogel. Mae'r marina bellach yn croesawu ymwelwyr o ogledd Dyfnaint, Bryste, Sir Benfro a Chaerdydd sy'n ymweld â'r ardal yn rheolaidd i fynd am bryd o fwyd neu am lymaid i'r tafarnau lleol, i ymweld â'r traethau ac i fynd am dro ar hyd llwybr yr arfordir. Mae llawer ohonynt yn dychwelyd bob blwyddyn. 
 
Mae dyfodiad y marina wedi sbarduno datblygiadau yn yr ardal, gan gynnwys Adeilad Jennings a gafodd ei ddadorchuddio'n ddiweddar. Mae ardal yr harbwr yn cynnig mwy i'r gymuned erbyn hyn a does dim amheuaeth bod nifer y bobl sy'n dod i'r ardal wedi cynyddu o ganlyniad i hynny. Mae'n boblogaidd iawn ymysg teuluoedd a'r rheini sy'n hoffi mynd am dro hamddenol gyda'r nos. 
 
Mae llawer o weithgarwch cyffrous ym Mhorthcawl ar hyn o bryd - mae datblygiadau newydd ar y gweill gan Gwmni Buddiannau Cymunedol Harbwr Porthcawl ac mae caban yr harbwr yn cael ei adnewyddu. Mae cynlluniau i gael Canolfan Chwaraeon Dŵr ym Mae Rest hefyd, a fydd yn cynnwys ystafelloedd gwisgo a man dysgu ar gyfer ysgolion syrffio lleol. 
 
Beth yw eich hoff weithgareddau arfordirol?
Mae llefydd gwych i fynd am dro ar hyd yr arfordir yn yr ardal. Bydda i'n hoffi parcio wrth ymyl Gwarchodfa Natur Cynffig a cherdded draw i Fae Rest drwy Bwynt y Sger ar ochr ddeheuol Traeth Cynffig. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i mi fynd i dafarn hanesyddol y Prince of Wales yng Nghynffig. Rwyf hefyd yn hoffi'r llwybr ar hyd y twyni o Drenewydd yn Notais i geg Afon Ogwr. 

 

16 comments for “Arwyr yr Arfordir: Cyfweliad gyda Sean Warrington”

 1. Gravatar of Do My Essay For MeDo My Essay For Me
  Posted 21 February 2018 at 10:23:32

  Slowly increment your exercise throughout the following couple weeks. You've been far from practice for some time, you must be watchful you don't hurt yourself by doing excessively. You would prefer not to influence it considerably longer before you to would workout be able to in view of damage. You may feel somewhat sore yet you shouldn't hurt like you are depicting.

 2. Gravatar of rent a car at Paphos airportrent a car at Paphos airport
  Posted 12 March 2018 at 19:39:51

  Great post thanks

 3. Gravatar of pettersonpetterson
  Posted 28 March 2018 at 10:16:40

  I got very excited to see these trendy looks. I think all those who are looking of latest trends will really enjoy reading your post. Please provide more information and photos. I am eagerly waiting for your updated post to get it.

 4. Gravatar of MarvelousReviewsMarvelousReviews
  Posted 06 May 2018 at 02:01:22

  I need this title for MarvelousReviews but I think that this title is nothing but useless. Please can someone help me to understand it? It will be the best thing that you can do right no.

 5. Gravatar of VB Project HelpVB Project Help
  Posted 06 June 2018 at 07:27:27

  Only Professional Writers Can Make This Kind Of Material, Cheers

 6. Gravatar of Accounting Dissertation Writing ServiceAccounting Dissertation Writing Service
  Posted 06 June 2018 at 09:48:41

  Hi Buddy, Your Blog' S Design Is Simple And Clean And I Like It. Your Blog Posts About Online Writing Help Are Superb. Please Keep Them Coming. Greets!

 7. Gravatar of Jake4Jake4
  Posted 14 June 2018 at 06:26:04

  Very nice post. Interesting news.

 8. Gravatar of Assignment Help Assignment Help
  Posted 21 June 2018 at 08:49:06

  Many students face the problem of stress in college. Our expert guides dependably work in a state of harmony with the necessities given to us But if you take assignment help, it can let you understand the things at your own speed.

 9. Gravatar of AllAssignmentHelp reviewsAllAssignmentHelp reviews
  Posted 21 June 2018 at 11:28:05

  Assignmentservicerating is best reviews site.We at Top Quality Assignment believe that there is no shortcut to success and to attain success, hard work, dedication, and commitment must be present.Allassignmenthelp reviews best reviews site.

 10. Gravatar of Online Electrical Engineering Homework HelpOnline Electrical Engineering Homework Help
  Posted 13 July 2018 at 10:28:03

  Thanx for sharing such useful post keep it up :)

 11. Gravatar of Online Electronics Engineering Project HelpOnline Electronics Engineering Project Help
  Posted 13 July 2018 at 11:01:49

  Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.

 12. Gravatar of PHD Dissertation HelpPHD Dissertation Help
  Posted 13 July 2018 at 11:20:38

  I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

 13. Gravatar of Mesothelioma Lawyers And Asbestos Attorneys -2018Mesothelioma Lawyers And Asbestos Attorneys -2018
  Posted 13 July 2018 at 11:48:08

  Pretty helpful material, much thanks for this article

 14. Gravatar of ariana johnson ariana johnson
  Posted 29 August 2018 at 13:46:25

  I like your working style. Your blog is so interesting and informative. You have done a superb job. Thanks for sharing this info with us

 15. Gravatar of Custom Essay Help ServiceCustom Essay Help Service
  Posted 24 September 2018 at 12:31:53

  Warrington has been a noteworthy intersection point on the River Meyers since antiquated occasions and there was a Roman settlement at Wilder spool. In medieval occasions Warrington's significance was as a crossing over purpose of the River Meyers, and it was a support in the English Civil War.

 16. Gravatar of Assignment Writing ServiceAssignment Writing Service
  Posted 27 September 2018 at 10:22:42

  Myassignmenthelp.co.uk is a leading Online assignment writing service provider company that provides students assignment help. It also provides all academic writing service at the best price. Students who feel bored and can’t able to do their assignment or essay writing or they are weak in writing.

Post a comment